1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • “Crowe Spark Legal” en/of “Crowe Legal”: de BV CROWE SPARK LEGAL, met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14 met ondernemingsnummer 0871.193.226 en de met haar verbonden advocaten.
  • “Cliënt”: de natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de dienstverlening van Crowe Spark Legal BV.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Crowe Spark Legal aan de Cliënt. Afspraken die zouden afwijken van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen enkel de bepaling(en) vervangen waarvan zij een afwijking vormen, maar laten de toepassing van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

3. Contractuele relatie

De advocaten verbonden aan Crowe Spark Legal verrichten hun prestaties en diensten in naam en voor rekening van Crowe Spark Legal BV. Crowe Spark Legal is de enige contractspartij van de Cliënt en dit voor iedere dienstverlening uitgevoerd door de aan haar verbonden advocaten. De lijst van advocaten verbonden aan Crowe Spark Legal en hun statuut kan steeds geraadpleegd worden op de website van het kantoor (www.crowelegal.be).

4. Voorwerp van de dienstverlening

Crowe Spark Legal en de Cliënt zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de samenwerking overeenkomen en, zo nodig, tijdens het verdere verloop van de samenwerking aanpassen en/of uitbreiden. De Cliënt verklaart zich ermee akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing en/of uitbreiding ervan, zonder vormvoorschriften kan gebeuren en, onder meer, kan blijken uit correspondentie, mailverkeer, en desgevallend, de stilzwijgende aanvaarding van prestaties of uit de betaling van facturen. De verbintenis van Crowe Spark Legal is een middelenverbintenis.

5. Interne taakverdeling

Behoudens uitdrukkelijk verzet van de Cliënt, kan Crowe Spark Legal de haar door de Cliënt toevertrouwde dossiers of bepaalde onderdelen en aspecten hiervan, intern verdelen of herverdelen onder de advocaten die aan Crowe Spark Legal verbonden zijn. Deze interne verdeling zal gebeuren in functie van de voorkeurmateries van de aan Crowe Spark Legal verbonden advocaten en partners.

6. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de Cliënt akkoord dat Crowe Spark Legal voor de uitvoering van haar opdracht een beroep kan doen op derden zoals vertalers, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, notarissen, accountants, revisoren e.a.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op derden laat de Cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken zoals het neerleggen van procedureaktes, verschijnen op een (inleidende) zitting e.a. door een plaatselijke advocaat.

Crowe Spark Legal doet een beroep op voormelde derden in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht zal worden rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. Behoudens anders overeengekomen, zullen de vergoedingen, erelonen en kosten van deze derden integraal ten laste zijn van de Cliënt en zullen zij desgevallend rechtstreeks door de Cliënt aan deze derden betaald worden. In het geval deze kosten door Crowe Spark Legal voorgeschoten worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt. Crowe Spark Legal kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tussenkomst van deze derden.

7. Informatie

Crowe Spark Legal informeert de Cliënt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

De Cliënt geeft gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Crowe Spark Legal, alle nuttige informatie met het oog op de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Crowe Spark Legal is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

De Cliënt zal Crowe Spark Legal in principe enkel in het bezit stellen van kopies van voor het dossier relevante stukken. Crowe Spark Legal kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk zijn voor de bewaring ervan na afsluiting van het dossier. Het gedurende de opdracht gevormde dossier zal door Crowe Spark Legal tenminste gedurende 5 jaar, na sluiting van het dossier, worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Indien de Cliënt aan Crowe Spark Legal originele documenten overhandigde, zal de Cliënt deze uiterlijk bij het afsluiten van het dossier opvragen indien deze na archivering niet mogen worden vernietigd.

8. Kosten en erelonen

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, worden de door Crowe Spark Legal geleverde prestaties aangerekend op basis van een uurtarief per gepresteerde tijdseenheden. Het tarief kan door Crowe Spark Legal tussentijds worden aangepast. Het kan tussentijds eveneens worden aangepast, als gevolg van bepaalde factoren zoals (onder meer) het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisend karakter van de zaak, het resultaat.

Crowe Spark Legal en de Cliënt kunnen naast de aanrekening van de prestaties op basis van een tarief per gepresteerde tijdseenheid, onderling ook andere formules voor de berekening van de erelonen en de kosten overeenkomen. Deze formules kunnen onder meer, doch niet limitatief, bestaan uit:

  • de aanrekening van een forfaitair bedrag per dossier of per aanleg;
  • de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak, ongeacht de uitkomst van de zaak;
  • de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per jaar dat pro rata en periodiek, in principe maandelijks, gefactureerd wordt;
  • succes fee.

De kantoorkosten van Crowe Spark Legal bestaan uit de materiële uitgaven die voortvloeien uit de behandeling van een dossier. Het gaat hierom kosten voor de opening van het dossier, briefwisseling, aangetekende zendingen, fax, telefoon, kopies, griffiebon, verplaatsingskosten, enz. Deze kosten werden niet beperkend opgesomd en zijn soms specifiek aan de zaak.

De gerechtskosten en de uitgaven die de advocaat aan derden moet betalen zoals onder meer de gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties, worden in de regel door de Cliënt rechtstreeks aan de derde betaald.

Op de kosten en het ereloon van Crowe Spark Legal dient BTW betaald te worden aan een tarief dat (actueel) 21% bedraagt.

9. Betalingsvoorwaarden, betalingsmodaliteiten en voorschotten

Crowe Spark Legal behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen door middel van een voorschotfactuur en om haar werkzaamheden enkel aan te vatten, respectievelijk voort te zetten, na de betaling van deze voorschotfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de voordien aangerekende voorschotten.

De erelonen en kosten worden in principe maandelijks aan de Cliënt in rekening gebracht. Deze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt ook het saldo van alle andere (zelfs niet vervallen) facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft Crowe Spark Legal in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken Cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Crowe Spark Legal is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing of beëindiging van haar werkzaamheden.

Eventuele reclamaties en/of protest van onze facturen dient, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst ervan te geschieden bij aangetekende brief. Bij niet betaling tegen de vervaldatum loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% per jaar en zal tevens een schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo verschuldigd zijn met een minimum van 125,00 euro, onverminderd ons recht vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. De vermelding van onderhavige factuur in onze boekhouding geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

Indien er meerdere Cliënten gezamenlijk een beroep doen op de dienstverlening van Crowe Spark Legal voor eenzelfde opdracht of dossier, verbinden zij zich hoofdelijk en solidair tot betaling van de ereloonstaten (erelonen, kosten en succes fee).

10. Aansprakelijkheid

In geval van een aan Crowe Spark Legal toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar dienstverlening, hierin ook begrepen beroepsfouten begaan door de advocaten verbonden aan Crowe Spark Legal, die hun diensten verrichten in naam en voor rekening van Crowe Spark Legal, kan en zal enkel Crowe Spark Legal door de Cliënt aansprakelijk worden gesteld, maar niet de vennoten, advocaten of aangestelden verbonden aan Crowe Spark Legal.

Crowe Spark Legal, haar advocaten-vennoten en advocaten-medewerkers zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden en handelingen verricht wereldwijd, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor/kantoren en onder voorbehoud van de door de verzekeringsovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die ingesteld worden in de Verenigde Staten of in Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

Crowe Spark Legal verwijst met betrekking tot de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de hogervermelde verzekeringsovereenkomsten, waarvan de bepalingen te allen tijde voorrang zullen hebben op de in onderhavige algemene voorwaarden geboden samenvatting van deze verzekeringsvoorwaarden. Op diens verzoek zal aan Cliënt kosteloos een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten ter beschikking worden gesteld.

Crowe Spark Legal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding/erelonen en kosten aan Crowe Spark Legal zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van Crowe Spark Legal zouden worden beschouwd. Crowe Spark Legal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van derden die door Crowe Spark Legal of door de Cliënt op haar aanraden worden ingeschakeld.

De Cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ingevolge een beroepsfout van een advocaat, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en interest tot het bedrag van de door de Cliënt betaalde erelonen in het betrokken dossier.

Crowe Spark Legal kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de Cliënt of derden.

11. Derdengelden

Crowe Spark Legal stort alle bedragen die zij voor de Cliënt ontvangt door aan de Cliënt. Indien Crowe Spark Legal een bedrag niet kan doorstorten, brengt zij hem hiervan op de hoogte. Crowe Spark Legal mag evenwel op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande facturen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten van Crowe Spark Legal te betwisten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Crowe Spark Legal opgestelde en verstrekte adviezen, memoranda, nota’s, overeenkomsten en ontwerpovereenkomsten, procedurestukken en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowe Spark Legal, te verspreiden, openbaar te maken of op enigerlei wijze aan te wenden, behoudens dan in het kader van de aan Crowe Spark Legal toegekende opdracht.

13. Identificatieplicht

Crowe Spark Legal is onderworpen aan de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (zoals de Wet van 11 januari 1993, van tijd tot tijd gewijzigd, zoals laatst bij Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten (B.S. 6 oktober 2017). Deze wetgeving houdt een identificatieplicht alsook een meldingsplicht in van ongebruikelijke transacties. Ingevolge voormelde wetgeving is Crowe Spark Legal onder meer wettelijk verplicht om haar cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.

14. Verwerking van persoonsgegevens

Crowe Spark Legal vindt de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van Cliënt uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens van Cliënt, de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan, is voor Crowe Spark Legal van essentieel belang.
Het beleid van Crowe Spark Legal betreffende de verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacy Policy van Crowe Spark Legal, die beschikbaar is op haar website.

15. Beëindiging en gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst

Zowel de Cliënt als Crowe Spark Legal kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door elkaar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De beëindiging van de opdracht doet evenwel geen afbreuk aan gemaakte financiële afspraken tussen partijen. Indien een succes fee werd overeengekomen, blijft deze verschuldigd.

16. Gedeeltelijke nietigheid

Mochten één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig, niet afdwingbaar of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid, niet afdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en de geldigheid van de overige bepalingen en van het overblijvende gedeelte van deze algemene voorwaarden niet aan. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Partijen verbinden er zich toe om de bepalingen die nietig of ongeldig zouden zijn, te vervangen door geldige bepalingen die de bedoeling van de Partijen zo dicht mogelijk benaderen.

17. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De toepasselijke algemene voorwaarden kunnen te allen tijde op de website van Crowe Spark Legal worden geraadpleegd.

18. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op de overeenkomsten tussen Crowe Spark Legal en de Cliënt, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen partijen.

Versie 25 augustus 2022

Benieuwd naar onze unieke aanpak?