17-08-2022

Uitkering uit het vermogen? Houd rekening met de dubbele uitkeringstest!

Vrouw die toetst op een rekenmachine achter een bureau

Sinds 1 januari 2020 geldt er voor uitkeringen uit het vermogen van de BV en de CV een dubbele uitkeringstest met bijhorende verslaggeving. BV’s en CV’s mogen sindsdien enkel nog een uitkering van het vermogen doen wanneer zowel de netto-actieftest en de liquiditeitstest een positief resultaat geven.

Deze voorwaarden hebben tot doel de solvabiliteit van de onderneming te waarborgen en bijgevolg het beter beschermen van schuldeisers.

De dubbele uitkeringstest is vereist bij elke vorm van uitkering uit het vermogen van de onderneming zoals: voor het uitkeren van dividenden, tantièmes, het inkopen van eigen aandelen, de teruggave van inbreng en de vergoeding bij uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder.

Dubbele uitkeringstest

De dubbele test bestaat uit een balanstest en een liquiditeitstest:

 1. Balanstest
  Krachtens de balanstest mag er geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of hierdoor negatief zou worden. Het netto-actief van de onderneming is het totaalbedrag van de activa verminderd met de voorzieningen, de schulden, de niet-afgeschreven kosten van oprichting en uitbreiding en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. (Art. 5:142 WVV) Deze test moet uitgevoerd worden vooraleer de aandeelhouders beslissen om geld uit te keren uit het vermogen van de vennootschap.
 2. Liquiditeitstest
  Volgens deze test mag er slechts vermogen worden uitgekeerd “als de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering”. (art 5:143 WVV) Kan ze dat niet, dan mag het bestuursorgaan van de vennootschap geen uitbetaling doen. De liquiditeitstest gebeurt na de beslissing tot uitkering, maar vóór er effectief geld uitbetaald wordt.

Van deze testen dient er een verslag te worden opgemaakt waarin tevens de nodige boekhoudkundige en financiële gegevens worden verwerkt.

Commissaris in de vennootschap

In volgende situaties is de tussenkomst van de commissaris vereist:

 1. Nettoactieftest
  Wanneer besloten wordt om over te gaan tot een uitkering op basis van een staat van activa en passiva die recenter is dan de laatste goedgekeurde jaarrekening, dient het resultaat van de door de vennootschap uitgevoerde nettoactieftest te worden beoordeeld door de commissaris.
 2. Liquiditeitstest
  In vennootschappen waarin een commissaris is benoemd moeten de boekhoudkundige en financiële gegevens, uit het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap in het kader van de liquiditeitstest, door de commissaris worden beoordeeld.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (hierna “IBR”) heeft dan ook recentelijk twee ontwerpen van normen m.n. de norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5: 142 en 6: 115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Nettoactieftest) en de norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5: 143 en 6: 116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Liquiditeitstest) opgemaakt om de taak van de commissaris vast te leggen. Deze normen traden in werking op 13 juli 2022.

Sancties

Aan het niet naleven door de vennootschap van de voorwaarden waardoor zij mogelijks in financiële moeilijkheden raakt zijn sancties verbonden:

 • Uw vennootschap kan de ten onrechte uitbetaalde bedragen terugvorderen van de personen die ze ontvingen.
 • De bestuurders zijn onder de nieuwe vennootschapswetgeving hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die uit hun beslissing voortvloeit, zowel naar de vennootschap toe als naar derden.
 • Als de bestuurders de regels inzake de dubbele balanstest niet naleven, de verslaggeving niet opmaken of ondanks een negatief resultaat van één of beide testen toch geld uitbetalen, riskeren ze bovendien strafrechtelijke sancties (geldboetes van 50 tot 10.000 euro en zelfs gevangenisstraffen van één maand tot één jaar).

Besluit

Houd dus zeker rekening met deze dubbele balanstest indien u vermogen van uw BV of CV wil uitkeren.

Tot slot kan nog worden meegegeven dat voor uitkeringen uit het vermogen van een NV u enkel de nettoactieftest dient uit te voeren en bij uitkeringen uit het vermogen van de maatschap, de VOF en de CommV. geen van beide testen vereist zijn.

Als uw vertrouwde partner helpt Crowe Spark Legal u uiteraard graag verder bij al uw vragen die u mocht hebben over geplande uitkeringen uit het vermogen van uw vennootschap.

Neem gerust contact op met een van onze specialisten

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?