19-12-2022

Gewijzigde re-integratieprocedure voor arbeidsongeschikte werknemers

In oktober 2022 werden de regels omtrent de re-integratie van langdurig zieke werknemers ingrijpend gewijzigd. Het re-integratietraject werd in 2016 in het leven geroepen om langdurig zieken opnieuw aan het werk te helpen. De wetgever heeft nu de focus van het re-integratietraject nog meer dan voordien op effectieve werkhervatting gelegd.

In dit artikel vatten we de belangrijkste aanpassingen voor u samen:

1. Eerste contact met de arbeidsongeschikte werknemer al na 4 weken afwezigheid
De werkgever moet de preventieadviseur-arbeidsarts verwittigen bij elke arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer. Om werkhervatting te stimuleren, moet de preventieadviseur-arbeidsarts vanaf nu de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk informeren over de mogelijkheden bij werkhervatting.

2. Opstart van het traject
Werkgevers kunnen al na 3 in plaats van 4 maanden arbeidsongeschiktheid het nieuwe re-integratietraject opstarten. De werknemer en/of zijn behandeld arts kunnen de opstart nog altijd onmiddellijk aanvragen. In tegenstelling tot vroeger, kan de adviserend arts van de mutualiteit de procedure niet meer opstarten.
Een nieuwigheid is ook dat het re-integratietraject kan worden opgestart voor werknemers die door een arbeidsongeval of beroepsziekte blijvend arbeidsongeschikt zijn.

3. Aantal re-integratiebeoordelingen gereduceerd naar 3
De preventieadviseur-arbeidsarts kan voortaan nog 3 verschillende beslissingen nemen in het kader van een re-integratiebeoordeling:

  • De werknemer is tijdelijk ongeschikt, maar zal op termijn het overeengekomen werk kunnen hervatten. In afwachting kan de werknemer een aangepast of een ander werk uitvoeren.
  • De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te verrichten, maar kan wel aangepast of ander werk uitvoeren.
  • De arbeidsarts beslist dat het om medische redenen (nog) niet mogelijk is om een re-integratiebeoordeling te doen.

4. Extra verplichtingen voor de werkgever
De verplichtingen van de werkgever om nieuw of aangepast werk te vinden voor langdurig zieke werknemers, werden wat verzwaard. Zo moet de werkgever onder andere:

  • de werknemer gedurende het hele traject herinneren aan het recht om zich te laten bijstaan door een werknemersafgevaardigde;
  • uitleg geven bij het voorgestelde re-integratieplan;
  • als er geen ander of aangepast werk mogelijk is, een gemotiveerd verslag opmaken waaruit blijkt dat er een onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden.

5. Nieuwe termijnen
Heel wat van de termijnen in het kader van de re-integratieprocedure zijn aangepast, zodat er bijvoorbeeld meer tijd is om beroep aan te tekenen tegen de re-integratiebeoordeling (21 kalenderdagen in plaats van 7 werkdagen). Daarnaast krijgen werkgevers meer tijd om een re-integratieplan of gemotiveerd verslag op te stellen voor werknemer die tijdelijk ongeschikt zijn, maar krijgen ze veel minder tijd om dit te doen wanneer (6 maanden in plaats van 12 maanden) na een beslissing B (definitieve arbeidsongeschiktheid).

6. Wat met medische overmacht?
Op 28 november 2022 is de nieuwe wetgeving omtrent medische overmacht in werking getreden. De wetgever heeft ervoor gekozen om de beƫindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht los te koppelen van het re-integratietraject en hiervoor een nieuwe procedure te voorzien. Deze nieuwe procedure om de medische overmacht vast te stellen, kan maar gebruikt worden voor werknemers die minstens 9 maanden onafgebroken arbeidsongeschikt zijn en die niet in een lopend re-integratietraject zitten. Door deze wijziging het re-integratietraject vanaf nu niet meer kunnen uitmonden in een beƫindiging van de arbeidsrelatie door medische overmacht.
Meer weten? Contacteer dan een van onze specialisten.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?