23-05-2023

Invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van Economisch Recht

In onze blogpost van 21 april 2023 informeerden wij u reeds over het wetsontwerp van 7 februari 2023 houdende invoeging van Boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van Economisch Recht en de hervormingen die hiermee gepaard zouden gaan op het vlak van de minnelijke invordering van consumentenschulden. Op 27 april 2023 werd dit wetsontwerp aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waardoor de voorziene wijzigingen binnenkort van toepassing zullen worden.

Wij sommen deze hieronder graag nog even voor u op.

1. De eerste betalingsherinnering is kosteloos.
Voortaan moet uw onderneming een kosteloze eerste herinnering van de niet-betaalde schuld versturen vooraleer zij nalatigheidsinteresten en/of een schadevergoeding kan vorderen van de consument. Pas na het doorlopen van een periode van veertien (14) kalenderdagen na het versturen van de eerste herinnering, zal uw onderneming deze extra kosten kunnen aanrekenen.

2. Een schadevergoeding moet voor de aanvang van de overeenkomst tussen uw onderneming en de consument uitdrukkelijk zijn bepaald en deze schadevergoeding is wettelijk geplafonneerd. Concreet houdt dit in dat in geval van een invordering van een factuur van 150 euro de forfaitaire schade maximum maar 20 euro kan zijn.

3. Ook de contractueel vastgelegde nalatigheidsinteresten worden voortaan geplafonneerd.
Zo mogen deze niet hoger zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor het eerste semester van 2023 bedraagt dit percentage 10,5%.

De wet geeft daarnaast een verdere omkadering aan de activiteit van de minnelijke invordering van schulden. Zo worden ondernemingen die worden gelast met de invordering van onbetaalde schulden (zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten en incassobureau’s) verplicht om de “wettigheid” van de gevorderde schadevergoedingen te controleren alvorens zij een handeling of procedure inzake minnelijke invordering aanvatten. De consument kan bijvoorbeeld niet in gebreke worden gesteld wanneer een gerechtsdeurwaarder vaststelt dat de gevorderde betalingen niet in overeenstemming zijn met de wettelijk vastgelegde plafonds zoals hierboven aangehaald.

Daarnaast is iemand die de schuld bij de consument tracht te innen, een gerechtsdeurwaarder, een advocaat of een incassobureau verplicht om de consument actief te informeren:

  • over zijn recht om alle stukken ter verantwoording van zijn schuld te bekomen;
  • om betalingsfaciliteiten aan te vragen;
  • over de procedure die moet worden gevolgd in geval van betwisting van de schuld.

In geval dat de consument zijn schuld betwist, schort dit de minnelijke invorderingsprocedure op en krijgt de schuldinvorderaar een termijn van dertig (30) kalenderdagen om een beslissing te nemen om al dan niet te dagvaarden. Doet de schuldinvorderaar hier langer dan dertig (30) kalenderdagen over, dan stoppen de nalatigheidsinteresten gedurende deze termijn met lopen.

Wanneer treedt dit in werking en op wat is het van toepassing?

De nieuwe regels gelden op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een exacte datum kunnen wij nog niet meegeven, maar de nieuwe wetgeving zal vermoedelijk dit jaar nog in werking treden.

De wet is van toepassing op:

  • alle schulden die ontstaan vanaf de inwerkingtreding, ongeacht of ze een contractuele dan wel een andere juridische grondslag hebben. Parkeerretributies en/of ziekenhuiskosten vallen ook onder het toepassingsgebied.
  • alle schulden die voortkomen uit een overeenkomst die werd afgesloten voor de inwerkingtreding, maar waarvan de betalingsachterstand ontstaat na de inwerkingtreding ervan. Voor deze laatste categorie schulden is de inwerkingtreding voorzien op de eerste dag van de zevende maand na de verschijning in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe regels zullen vanzelfsprekend een grote invloed hebben op de overeenkomsten die u afsluit (of reeds hebt afgesloten) met consumenten en op de inhoud van de ingebrekestelling die u wenst te sturen naar uw schuldenaar. Crowe Legal staat u graag bij om uw algemene voorwaarden, overeenkomsten en ontwerp van ingebrekestellingen na te kijken en in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?