10-04-2023

Onbetaalde facturen? Crowe Spark Legal zorgt voor een snelle invordering!

Als ondernemer krijgt u helaas soms te maken met klanten die hun facturen niet (tijdig) betalen. Welke stappen kan u ondernemen om deze achterstallen op een efficiënte manier te innen?

Uiteraard zal u in eerste instantie proberen je facturen minnelijk in te vorderen. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan er overgegaan worden tot een gerechtelijke procedure.

Duidelijke algemene voorwaarden zijn een must en dit zowel in de minnelijke invorderingsfase als eventueel voor een rechtbank. Meer info vindt u hier. Voor verdere vragen kan u ons uiteraard contacteren.

Minnelijke procedure

Herinnering

Heeft u een factuur verstuurd maar mocht u geen betaling ontvangen? Speel kort op de bal. Na het verstrijken van de betaaltermijn is het tijd om een eerste herinnering te sturen. Vaak betreft de niet-betaling een vergetelheid van je klant en volgt de betaling dan ook snel na deze herinnering.

(Aangetekende) ingebrekestelling (door advocaat)

Indien uw klant na het versturen van de herinnering nog steeds niet overgaat tot het betalen van de openstaande factuur is het aangewezen de klant in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling is vereist op basis van de verplichte goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een ingebrekestelling niet vereist.
Om bewijsrechtelijke redenen stuurt u uw ingebrekestelling best per aangetekend schrijven.

Deze ingebrekestelling kan u zelf versturen. Wenst u echter zeker te zijn dat alles correct verloopt en zelf niet in te staan voor de administratieve opvolging dan staan wij steeds klaar om u hierin bij te staan.

Belangrijk is opnieuw dat u één en ander accuraat blijft opvolgen.

IOS in B2B-relaties

Indien er na het verzenden van de herinnering en de aangetekende ingebrekestelling nog steeds geen betaling volgt, kan u kiezen om een IOS-procedure op te starten. Deze IOS-procedure verloopt buiten de rechtbank en betreft een invordering van onbetwiste geldschulden.

Alvorens over te gaan tot een IOS-procedure moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is sprake van geldschulden;
  • Deze geldschulden zijn niet uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze procedure (bv. privéschulden van een ondernemer-natuurlijke persoon, schulden aan een publieke overheid,…)
  • De geldschulden worden niet betwist door de schuldenaar;
  • Schuld vloeit voort uit een B2B relatie;

De bijstand van een advocaat is hierbij noodzakelijk aangezien deze dient na te gaan of aan alle wettelijke vereisten is voldaan om deze procedure op te starten.

Indien de IOS-procedure kan opgestart worden, zal er een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag in te vorderen.

Hoe verloopt deze procedure concreet?

In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betaling betekenen aan de schuldenaar. De schuldenaar wordt daarmee op de hoogte gebracht van alle bedragen die hij moet betalen, met inbegrip van de kosten, interesten, schadebedingen en wettelijke verhogingen.

De interesten en de schadebedingen die gevorderd kunnen worden in het kader van een IOS-procedure zijn evenwel beperkt tot 10% van het hoofdbedrag.

Hierna zijn 4 verschillende scenario’s mogelijk:

  1. De schuldenaar betaalt de schuld waarna het dossier wordt afgesloten;
  2. De schuldenaar vraagt de schuldeiser om betalingstermijnen overeen te komen. Indien u hiermee akkoord bent, wordt de procedure opgeschort. Indien het afbetalingsplan niet wordt nageleefd, wordt de procedure hernomen;
  3. De schuldenaar betwist gemotiveerd de schuld via het antwoordformulier dat door de gerechtsdeurwaarder wordt toegevoegd aan de aanmaning tot betaling. De IOS-procedure wordt hierdoor gestopt. Indien u de schuld alsnog wilt innen, zal u de schuldenaar moeten dagvaarden voor de bevoegde rechtbank.
  4. De schuldenaar reageert niet binnen 1 maand. De gerechtsdeurwaarder stelt vervolgens na 1 maand en 8 dagen een proces-verbaal van niet-betwisting op.

Dit proces-verbaal wordt vervolgens uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité. Zodra dit gebeurd is, beschikt u over een uitvoerbare titel en kan de gerechtsdeurwaarder de schuld verder voor u invorderen.

Gerechtelijke procedure

Indien de voorgaande stappen geen soelaas bieden, zal u genoodzaakt zijn om een gerechtelijke procedure voor de bevoegde rechtbank op te starten. Crowe Spark Legal staat u hierin graag bij.

Zoals reeds aangegeven zijn goede algemene voorwaarden noodzakelijk voor een vlotte gerechtelijke invordering en om eventuele verdere betwistingen te voorkomen. Ze bepalen namelijk duidelijk de regels die tussen u en uw klant van toepassing zijn. De algemene voorwaarden kunnen onder andere de leveringstermijn, de betalingstermijn, de nalatigheidsinteresten, de eventuele aanmaningskosten, bevoegde rechtbank e.d.m. bepalen zodat uw klant op voorhand weet welke maatregelen getroffen kunnen worden indien hij niet tijdig betaalt. Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden afgestemd worden op uw specifieke onderneming. Alleen dan wordt de juridische positie van uw onderneming optimaal beschermd. Aarzel niet om ons te contacteren om uw algemene voorwaarden op te stellen/te reviseren en te actualiseren.

Crowe Spark Legal is graag uw partner bij de invordering van uw onbetaalde facturen. Neem gerust contact met ons op.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?