11-04-2023

Vakantie kwijt als je ziek wordt? Europa schudt de Belgische vakantiewetgeving dooreen.

Vanaf het vakantiejaar 2024 veranderen de Belgische regels voor de opname van jaarlijkse vakantie ingrijpend. Op aansturen van Europa wordt het mogelijk om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar, als een werknemer deze niet kan opnemen vóór het einde van het vakantiejaar. Een werknemer zal zijn vakantiedagen ook niet meer kwijt zijn als hij tijdens de vakantie ziek wordt.

Hoe werkt het nu?
Vakantierechten die een werknemer heeft opgebouwd in 2022, moeten ten laatste op 31 december 2023 opgenomen worden. Als het voor een werknemer onmogelijk is om tijdens het jaar alle vakantiedagen op te nemen, dan kunnen deze dagen in principe niet worden overgedragen naar het volgende jaar. In sommige gevallen zullen de niet-opgenomen vakantiedagen wel worden uitbetaald, maar de vakantie, die is de werknemer kwijt. Kiest de werknemer zelf om niet alle vakantie op te nemen, dan is er zelfs geen recht op uitbetaling.

Hoewel heel wat bedrijven een beperkte “overdracht” van vakantiedagen toestaan, is het in principe verplicht om er als werkgever voor te zorgen dat werknemers elk jaar al hun vakantiedagen kunnen opnemen.

Bovendien is het nu zo dat als een werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, dit niets verandert aan de opgenomen vakantie. De dagen van ziekte die samenvallen met vakantiedagen gaan dus verloren.

Wat brengt de toekomst?
(Beperkte) overdacht van vakantiedagen wordt mogelijk

Door het Koninklijk besluit van 8 februari 2023 zullen werknemers vanaf 2024 het recht hebben om vakantiedagen die ze niet voor het einde van het jaar kunnen opnemen omwille van bepaalde afwezigheden, over te dragen en op te nemen in een volgend vakantiejaar.

De regel blijft dat alle vakantiedagen indien mogelijk worden opgenomen voor het einde van het jaar, maar er geldt een recht op overdracht wanneer werknemers hun vakantiedagen niet kunnen opnemen als gevolg van:

  • arbeidsongeschiktheid,
  • moederschaps- en vaderschapsrust en profylactisch verlof,
  • geboorte- en adoptieverlof,
  • verlof voor pleegzorg en pleegouderverlof.

De overgedragen vakantiedagen zullen opgenomen kunnen worden tot 24 maanden na het einde van het jaar waarin de vakantiedagen normaal opgenomen moesten worden. Dat moet gebeuren in overleg tussen werkgever en werknemer.

2024 wordt het eerste jaar waarin werknemers hun vakantiedagen zullen kunnen overdragen. De periode van 24 maanden voor dat vakantiejaar verstrijkt dus op 31 december 2026.

Let op, de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen kunnen ook bij een nieuwe werkgever opgenomen worden. Het vakantieattest zal dus in de toekomst melding maken van het aantal overgedragen vakantiedagen.

Vakantiegeld
Is de werknemer een bediende, dan moet de werkgever ten laatste op 31 december de nog niet opgenomen vakantiedagen van dat jaar uitbetalen. De opname van de vakantie kan worden uitgesteld, de uitbetaling niet.

Ook voor arbeiders verandert er niets wat betreft de betaling van het vakantiegeld.

Ziek tijdens vakantie
Vanaf 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens een vakantie die vakantiedagen niet kwijt zijn. Van zodra de werknemer de werkgever correct heeft ingelicht dat hij tijdens zijn vakantie ziek is geworden en het bewijs levert door een medisch attest, kan hij vragen dat de afwezigheidsdagen 'ziektedagen' worden.

De werknemer heeft in dat geval recht op gewaarborgd loon, en de ziektedagen tijdens de vakantie zullen later tijdens het jaar toch nog als vakantiedagen kunnen worden opgenomen.

Hoe dit praktisch geregeld zal worden is nog onduidelijk, want er is de bezorgdheid dat de nieuwe regels kunnen leiden tot misbruik, bv. wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een vakantie in het buitenland (waar het moeilijker is om de ziekte te laten controleren door een controlearts).

Om de vele nog onbeantwoorde vragen uit te klaren, is momenteel bijkomende wetgeving in de maak. Een koninklijk besluit zal onder meer een nieuw model van medisch getuigschrift vaststellen voor werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie.

Bent u nog volledig op de hoogte van de vakantiewetgeving, of wil u graag advies?
Crowe Spark Legal helpt u graag verder.

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven onvolkomenheden mogelijk en kan de informatie hierin intussen achterhaald zijn door recente wetswijzigingen. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Crowe Spark Legal en de auteurs van deze nieuwsbrief kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van onze nieuwsbrieven. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan uw persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.

Benieuwd naar onze unieke aanpak?